Multinacionalne kompanije prerastaju okvire ekonomije

Multinacionalne kompanije prerastaju okvire ekonomije

Svedoci smo da i danas na početku velike globalne ekonomske krize preovlađuje mišljenje kako jedino privredni rast nudi rešenje problema siromaštva, ekološku sigurnost i jaku društvenu strukturu, a da je privredna globalizacija, kojom se brišu privredne granice radi obezbeđenja slobodnog protoka robe i novca, ključ takvog rasta. Paradoksalno je ali istinito, da što je privredna, ekološka i društvena kriza ozbiljnija, to je jača politička odanost ovim istim receptima, iako je sve više dokaza za to da oni ne pomažu, niti su ikad pomagali.

Svet danas možemo podeliti u tri potrošačke klase:

·         Klasu koja troši neumereno,

·         onu koja preživljava i

·         onu koja je na rubu egzistencije.

Prvi čine dvadeset procenta svetske populacije, a troše oko osamdeset procenata svetskih resursa, tj. tu spadamo mi čiji je svet organizovan oko automobila, aviona, ishrane zasnovane na mesu i raspnički upakovane robe. Klasa na rubu životne egzistencije, koju takođe čini dvadeset procenata svetske populacije, živi u potpunoj nemaštini. (Alan Derning “Dovoljno znači koliko?” iz 1992.)

Da bi država imala neophodnu ulogu u održavanju ravnoteže između tržišta i interesa zajednice, njena moć mora biti jednaka moći tržišta. Ukoliko je tržište nacionalno, onda mora postojati i snažna nacionalna vlada. Proširivanjem granica tržišta van granica države putem privredne globalizacije, koncentracija tržišne moći se neizbežno pomera van okvira države. Ovo je bila najvažnija posledica programa Svetske banke i MMF-a za strukturalno prilagođavanje i trgovinskih sporazuma postignutih u okviru GATT-a. Kao rezultat toga, upravne odluke se prenose sa državnih rukovodstava, koja bar teoretski zastupaju interese svih građana, na multinacionalne korporacije, koje po svojoj prirodi služe interesima svojih glavnih akcionara. Usled toga društva širom planete nisu više u stanju da se bave ekološkim i drugim nevoljama.

Glavna odlika dvadesetog veka bila je borba između dve ekstremne ideologije. Komunizam je zahtevao svu moć u rukama države. Tržišni kapitalizam je zahtevao svu moć u rukama tržišta – eufemizam za džinovske korporacije. Obe ideologije su vodile ka sebi svojstvenom obliku tiranije. Ali da bi se ova dva lica terora XX veka bolje razumela osvrnimo se načas malo na filozofiju, koja nam priča o dva biblijska lica zla i njihovo skiveno savezništvo koje se konstantno manifestuje u novim oblicima i dolazi do izražaja u spajanju nauke i industrije. Pri kraju Drugog svetskog rata luciferski inspirisani tri­jumf nove naučne aristokratije bio je oslobođen u obliku atomske pečurke. Na sreću, na tom novom polju dve odvo­jene i različite sile zla nisu još bile u stanju da se udruže, zato što su ahrimanski inspirisani inženjeri koji su razvijali raketno naoružanje, bili članovi nemačkog proletarijata angažovani na poslednjem, fanatičnom i zakasnelom pokušaju da se spasi Hitlerov Treći rajh. Kombinacija luciferskog mi­šljenja u čistoj nauci i poduhvati ahrimanskih inženjera do­godila se sa razornim efektom tek posle evropskog holoka­usta, kada je i Rusija postala nuklearna sila i nadmetala se sa Amerikancima u potrazi za nemačkim raketnim tehničari­ma da bi napravili oružje koje je stvorilo "balans terora". Ovo je zlo savezništvo koje Otkrovenje karakteriše kao "Doba Bledog Konja" u kome "Legije Pakla" mogu da oslobo­de sve veći broj novih sredstava kojima bi pretili čovečanstvu uništenjem. Tada se pojavila ideološka pukotina koja se proširila planetom i prodrla u svaku ljudsku aktivnost. Skrivene u suprotnim ideologijama Istoka i Zapada dve istovetne sile zla prave maskaradu u lukavom savezu koji stvara očigledne razlike između zapadnog kapitalizma i is­točnog komunizma. Uprkos ovim očiglednim razlikama, dve ideologije su u stvarnosti različite manifestacije iste demon­ske teme - stvaranja nove vladajuće aristokratije bazirane ne na kruni i nasleđu, već isključivo na moći novca na Zapa­du, i ogoljenoj birokratskoj moći partijske elite na Istoku. Obe koriste najmodernije aspekte kompjuterizovane tehnolo­gije da se održe i prošire svoju vladavinu nad ljudima. Spo­sobnost ovih elita da zadrže moć smišljena je

-          Na zapaduupotrebom ahrimanskih sredstava za kontrolu masa koje ži­ve pod luciferskom iluzijom da je materijalno zadovoljenje sloboda;

-          Na istokuluciferskom birokratijom pod maskom ahrimanskog i iluzionog ideala jednakih mogućnosti za sve. Dve ideologije koje su čovečanstvo dovele do ivice istrebljenja samo su odraz u ogledalu samih sebe, pokazuju­ći klasičan oblik paralelnih inverzija koje maskiraju njihovu pravu prirodu.

Dve ideologije koje su dovele čovečanstvo do ivice istrebljenja samo su odraz u ogledalu samih sebe, pokazujući klasičan oblik paralelnih inverzija koje maskiraju njihovu pravu prirodu. Zato hrišćanski vernici i ne znajući to, hiljadama godina u svojoj najveličanstvenijoj molitvi OČE NAŠ ponavalju - između ostalog - i "Praštaj nam dugove naše.." kao i "I ne uvedi nas u iskušenje".  Ili drugim rečima:

  1. Lucifer donosi samosvesno razmišljanje čoveku, i čineći to, razdvaja ga od njegovog prirodnog duhov­nog nasleda. Tagreškaljudskog"ja", njegovnaročitipad, naznačenjeumituoraju: ondakadseljudskadušaspustilaizkrilabožanslva, iprviputušlauzemaljskotelo, postalaječovekovavišaduša"ja". Čovek ne može pasti samo usled mogućnosti greške eteričkog i astral­nog lela, nego postoji neka osnovna mogućnost greške, koja nastaje time, što je čovek uopšte došao do samostal­nosti. Čovek je morao proći kroz samoljublje i egoizam, da bi se postepeno svesno popeo do slobode i samostalnos­ti. On se spustio kao duša koja je bila član božanstva.  Samoljublje je ušlo u ljudsko telo i usled toga je čovek postao neko samoljubivo, egoistično biće, "ja" sledi sve nagone i sklonosti tela. Na lalinskom, malum znači "zlo" ali znači i "jabuka". Seti se mita o Raju. Reč zlo se nikad u tajnoj nauci ne upotrebljava ni za šta drugo, osim za neku pogrešku ljudskog "ja". Na ovoj tački čovekovog razvoja, ahrimanske moći su ga ubedile da postoji samo jedna realnost - realnost čul­nog sveta preko koga se celi univerzum može objasniti u na­učnim terminima. "No izbavi nas od Zloga" - kaže molitva.
  2. Dvoroga zver (Ahriman) je opisana kao vrsta hladne demonske mašine, oblik koji krši i mrvi sva stvorenja svojim kandža­ma i zubima

Ovo je bitno razumeti jer dobar deo današnjih izopačenja se time može objasniti. Ahri­manske snage danas dominiraju svetom, jer ih je prihvatila zapadna civilizacija od sredine ovog veka, ili možda nešto ranije. Kako je Hitler priglio Luciferova sveštenike, tako je Čerčil prihvatio Ahrimanove. A on je gospodar fizičkog sveta, - duh moderne tehnologije. On radi u hladnoj, bezdusnoj, mašinskoj intelektualnoj klimi našeg bez­ličnog mehanizovanog doba. Takođe je Ahriman taj koji upravlja svešću bez emocija naučnog materijalizma. Nijedna osoba zdravog razuma ne bi poželela da vrati unazad tokove indu­strijskog progresa, ali bi trebalo da naučimo da koristimo ovu ahrimariski inspirisanu tehnologiju da ne bismo postali njeni robovi. Otkrovenje Jovanovo jasno pokazuje da će ahrimanske sile hipnotisati čovečanstvo da prihvati pojavni svet kao celokupni svet, kao što Kastaneda kaže da smo zatvoreni u mehuru percepcije. Pod takvom iluzijom ljudska svest može biti oslabljena vodeći u stanje moralne degeneracije u kome je ljudski život toliko nisko vrednovan da sam čovek može biti lako podređen ideologiji koja nad njim vlada. U tom miljeu ideologije, bilo leve ili desne ori­jentacije, razvijaće se sve dok država ima potpunu kontrolu ne samo nad pojedincem već i nad načinom na koji on misli. Tu možda i leži - barem deo objašnjenja kako ljudi relativno lako prihvataju razna razarajuće ideologije kao način svoga života. Kako relativno mirno žive u krajnje nehumanim uslovima raznih diktatura - bilo da dolaze iz krajnje levih ili desnih političkih snaga. Ovo amoralno stanje, čovečanstvo čini krajnje ranjivim za luciferske sile koje gle­daju na današnju civilizaciju kao na svoj plen. Zbog toga nas Otkrovenje obaveštava da se druga zver sama ne pojavljuje u pot­punosti već ostaje u pozadini, da bi izdala čovečanstvo pr­voj zveri.

Ovaj izlet u religijsku misao je bio neophodan da bi smo suštinskije razumeli današnji svet oko nas, ali isto tako moramo se malo pozabaviti i ekonomskom istorijom.

Još jula1944. godineskupučuvenomhoteluuBretonVudsustvorioje noveinstitucijekojesuodtadaoblikovalesvetskuprivreduiupravljalenjome. Alikaoštosmoranijeobjasnili, planovizaosnivanjeovihinstitucijasežujoš daljeuprošlost, dotridesetihgodinaidoSavetazaspoljneposloveSAD(SIO)kaosastajalištamoćnihčlanovaameričkogspoljnopolitičkogiindustrijskogvrha. Savetjeodsebenačinionekuvrstuforumagdesusenavideloiznosilasuprotnagledišta, nekuvrstuinkubatorasvetskihvođaiideja, ujedinjenihusvojojvizijioglobalnojprivredikojomupravljajukorporacijskiinteresiSAD. Privrednipredvodnicikojisusetihookupiliuovomhotelugledalisuubudućnost, sanadamausvetujedinjenmiromzasnovanimnaprosperitetu. Njihovciljjebiostvaranjeinstitucijekojebiunapredileovakvuviziju.

ČlanoviSIOsuranoprocenilidaameričkinacionalniintereszahteva, unajmanjuruku, slobodanpristuptržištimaisirovinamazapadnehemisfere, DalekogistokaiBritanskeimperije. Memorandum SIO od 24. jula 1941. godine izneo je opštu zamisao o jednom velikom regionu: o onom delu sveta u kome traba da diminiraju SAD. Savet je takođe tražio stvaranje svetskih finanskijskih institucija radi „stabilozovanja valuta i olakšavanja programa ulaganja kapitala u građevinske poduhvate u zaostalim i nerazvijenim regionima” (Sklar 1980). Predsednik Frenklin Ruzvelt je bio blagovremeno obavešten o gledištima Saveta.

Tri godine kasnije, na otvaranju zasedanja u Breton Vudsu, Henri Morgento, tadašnji ministar finansija SAD i predsedavajući konferencije, pročitao je poruku dobrodošlice koju je uputio Ruzvelt i sam održao govor koji je odredio ton i duh čitavog skupa. Morgento je zamislio „Stvaranje jedne dinamične svetske privrede, gde će pripadnici svih nacija moći da ostvare svoje potencijale u miru i da sve više uživaju u plodovima materijalnog napredka na zemlji, beskrajno obdarenom prirodnim bogastvima”. Pozvao je učesnike da prihvate „osnovni ekonomski aksiom - da prosperitet nema granica. To nije konačna veličina da bi se mogla umanjiti deljenjem”.

Tako je Morgento postavio jednu od nekoliko temeljnih pretpostavki ekonomske paradigme kojom su se rukovodile arhitekte sistema „Breton Vuds”. Mnoge od ovih pretpostavki su sasvim opravdane, ali dve najvažnije su bile potpuno pogrešne:

  • Prva pogrešna pretpostavka bila je da će privredni rast i uvećana svetska trgovina koristiti svima.
  • Druga je bila da privredni rast neće biti sputan ograničenjima planete.

Do kraja ovog istorijskog sastanka osnovane su Svetska banka i Međunarodni monetarni fond i postavljni su temelji za ono što će kasnije postati GATT. Ove institucije su proteklih godina verno ispunjavale svoje zaduženje da promovišu privredni rast i globalizaciju. Putem programa za strukturno prilagođavanje privrede (SPP) Svetska banka i MMF izvršili su pritisak na zemlje Juga da otvore svoje granice i pretvore svoje zatvorene, samodovoljne privrede u tržišne. Trgovinski sporazuma sklopljeni preko GATT-a pojačali su ove mere i izložili privrede zemalja Severa i Juga sve većem slobodnom uvozu roba i novca.

Ako pedeset godina kasnije pogledamo unazad, vidimo da su institucije Breton Vudsa zaista ostvarile svoje ciljeve. Privredni rast se uvećao petostruko. Međunarodna trgovina se povećala nekih dvanest puta, a neposredna strana ulaganja su se uvećala dva do tri puta više od trgovine.

Ipak tragično je to što ove institucije, koje su ostvarile svoje ciljeve, nisu uspele u svojoj nameri. U svetu danas ima više siromašnih nego ikada pre. Jaz između bogatih i siromašnih se ubrzano sve više produbljuje. Rašireno nasilje razara porodice i zajednice gotovo svuda, a ekosistemi planete propadaju zabrinjavajućom brzinom.(Dejvid S. Korten - NEUSPESI SPORAZUMA U BRETON VUDSU)

Tekstovi

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic