Agarti i Šambalah

Agarti i Šambalah

Slepilo i neznanje savezničkih oficira službe bezbednosti zaduženih za ninberške osuđenike bili su toliki da nisu prepoznali čak ni demonsku prirodu 'poslednjih obreda' datih najvažnijim osuđenicima koji su čekali dželatovo uže. Uglavnom se sa podsmehom gledalo na smešna bajanja najviših oficira SS i to se pripisivalo njihovm ludilu zbog straha od skorog kraja. Malo je ko znao istorijat nastanka satanizma u Nemačkoj Hitlerovoj mašini i koji je značaj imala ova destruktivna ideologija na uspon Hitlera ka vlasti i činjenicu da su svi najviši oficiri oko Hitlera bili okultni posvećenici crne magije.

Vratimo se za trenutak ezoterijskoj istoriji, bez obzira koliko nam se ona činila fanstastična i nestvarna - imala je veliki uticaj na istoriju sveta.

Prema Tajnoj doktrini unutrašnji život čoveka je od najranijih vremena bio pod vođstvom spiritualnog makrokosmosa ili navišeg božanskog bića, ali pored njega na čoveka su uticale (i danas utiču) hijerarhije duhova-bića. Neke od tih hijererhija neprijateljski su raspoložene prema božanskom planu ljudske evolucije.

Svest čoveka je trebalo da ostane ogledalo božanske svetlosti, ali je tu nameru poremetila hijerarhija suprostavljenih sila koje su tražile načina da u čovekovoj duši izazovu neku vrstu otpora toj svetlosti.

Prva hijerarhija zla, kolektivno znana kao Lucifer, protivnik nebeskih hijerarhija, svojom intervencijom započeo je proces preko koga je čovek postao gospodar sopstvene spoznaje i sposoban za lične odluke. Istovremeno čovek je doveden do mogćnosti zla i greške. Na taj način on je postao previše uključen u točak fizičke egzistencije i previše prepleten sa materijalnim procesima Zemlje.

Ovaj period evolucije čovečanstva (mnogo pre Atlantide) opisan je u Bibliji simboličkom slikom 'proterivanja iz raja', u kojoj je čovek pridobijen za ciljeve zla podmuklim iskušenjima zmije.

Unutar sila same zemlje, pod čiji je uticaj čovek sada doveden, delale su druge demonske moći - duhovi koji pripadaju isključivo materijalnom svetu u koji je Lucifer doveo čovečanstvo - nazvani su ahrimanskim dusima, a kolektivno su znani kao Ahriman.

Ovo je druga hijerarhija zla koja traži načina da odseče čoveka od vizije makrokosmosa i da ga spusti na totalno zatvaranje u trodimenzionalni svet mera, borjeva i težine. Ahriman želi da prevari čoveka da bi ovaj posmatrao svet prijemčljiv čulima kao jedinu realnost. Da nije ovog mešanja, duhovne moći koje počivaju iza sila prirode nikada ne bi bile zaklonjene ljudskom vidu.

"Lucifer vodi ljude u spiritualnu nezavisnost od nebeskih hijerarhija , mami ga, kako se pokazuje, da postavlja sebe kao boga . Ahriman pokušava da uspostavi čisto materijalno kraljevstvo na Zemlji , potpuno izolovano od spiritualnih stvarnosti i pokušava da uvuče čovečanstvo tako duboko u to kraljevstvo da ovo gubi svaku svest o svom spiritualnom poreklu i sudbini". (Trevor Revenscroft)

U doba arijevske rase - jedan deo njihovih sveštenika se preobratio od većinske vere obožavanja Sunca ka obožavanju zla i poveo deo naroda za sobom, oformljen u dve grupe. Uspostavili su sopstvene razdvojene zajednice u planinama koje su sada potopljene ispod Atlanskog okeana u blizini Islanda. Iz ove opake i krvožedne civilizacije digla se legenda o Tuli (kasnije obožavanoj od strane Hitlerovih fašista).

Za Tulu se smatralo da predstavlja magijsko središte nestale civilizacije, nešto poput Atlantide.

Ti posvećenici zla preživeli su katastrofu koju Biblija opisuje kao veliki potop. Migrirali su istočno preko Evrope sve do Azije i smestili se u Tibetu u dva prostrana logorišta u pećinama ispod planinskih svetilišta sunčevog proročišta, gde su se okupili veliki posvećenici da bi mudro usmerili civilizacije ere post-Atlantide.

Pećinske zajednice koje su sužile zle hijerarhije nastavile su svoj život sve do modernog doba - do svog kraja kada je komunistička Kina anektirala Tibet 1959.g, a Maovi vojnici masakrirali sve savremene posvećenike.

U prvoj deceniji XX veka glasine o ovim tibetskim svetilištima dospele su i do zapada. Govorilo se o dva tajana reda (mi bi to danas nazvali sektama) - Luciferovo proročište nazvano je 'Agarti' i verovalo se da je centar meditacije usresređen ne odražavanje Sila. Ahrimanovo proročište je imenovano 'Šambalah', središte u kome su se provodili rituali za kontrolu elementarnih sila.

Posvećenici Agartija specijalizovali su se za astralnu projekciju i pokušavali su da nadahnu lažno vođstvo u svim zemljama sveta. Majstori Šambalaha pokušavaju da izrade iluziju materijalizma i da povedu sve vidove ljudske aktivnosti u ponor.

Sa više ekspedicija - jednom godišnje u periodu od 1926.g. do 1942.g. Nemci su pokušali da uspostave kontakt sa pećinskim zajednicama i pridobiju ih za sebe, odnosno da pomognu da se pridobije pomoć luciferskih i ahrimanskih sila za podupiranje nacizma i za projektovanu mutaciju koja će nagovestiti novu rasu nadljudi.

Ali, samo su majstori Agartija, sluge lucifera, bili voljni da podržavaju nacizam.

Posvećenici Šambalaha koji su se bavili napredkom materijalizma i podržavanjem mašinskog doba - odbili su saradnju sa Hitlerom jer su uspostavili kontakt sa Engleskom i Amerikom, gde su i osnovali svoje lože, ili bili priključeni određenim masonskim redovima, a sve u cilju pomaganja već zahuktale industrijalizacije u osvit novog elektronskog doba - njihove sekte već su bile poznate na zapadu.

Rajhsfirer SS Hajnrih Himler je bio oduševljen majstorima Agartija (bili su organizovani kao sekta - udruženje 'zelenih ljudi') i osnovao je školu okultizma pod vođstvom ovih majstora, u Berlinu i mnogim vodećim pripadnicima Totenkopfa SS (služba bezbednosti) i Gestapoa bilo je zapoveđeno da pohađaju kurseve meditacije, transcedentalizma i magije.

 

Dalje, Himler osniva Anenerbe- nacistički biro za okultno koji je uključio i pripadnike Kroulijevog lažnog reda templara (o njima više kasnije), kao i pripadnike Tule gezelšafta u crni red SS.

1935.g. po narebi Himlera u SS je osnovano odeljenje pod nazivom "Nasledje predaka" /Ahnenerbe/ na čelu sa dr Hajncom Robertom Skultetusom. To odeljenje je slalo ekspedicije u Etiopiju i čak u Tibet radi istraživanja relikata "Giganata" koji su, prema mašti rasističkih okultista bili preci arijevskih naroda.

Anenerbe je imao četrdeset i devet ogranaka u celoj nemačkoj i mnogi vodeći umovi su bili primorani da stupe u ovu organizaciju.

Poslednjih meseci rata nacisti su promenili svoj pozitivan stav prema lamama jer su shvatili da im nisu bili od onakve pomoći kakvu su oni želeli. Ovi nisu uspeli, ili nisu želeli da zauzdaju moć Lucifera u korist nacizma. Ili je on iskoristio nacizam za svoje planove - širenja strašnih stradanja i patnji kroz godine rata.

Majstori Argatija izvršili su koletivno samoubistvo, ritualno izvedeno da ne bi živi pali u ruke Ruskoj vojsci koja je osvajala Berlin.

Predstavnici zapadnog sveta naprosto su odbijali da priznaju kakvi su im poraženi neprijatelji zaista bili.

Jedan od dobrih poznavalaca Adolfa Hitlera upravo sa ove njegove satanističke strane i uopšte značaj crnog okultizma u trećem Rajhu je bio austrijanac dr. Valter Johanes Štajn. On je tvrdio da je u periodu 1909 - 1913.g. Hitler putem halucinogenih droga i svojim učiteljima dostigao viši nivo svesti i načinio studiju srednjevekovnog okultizma i ritualne magije.

Kada je rahsfirer SS Hajnrih Himler, naredio hapšenje dr Štajna u Štutgartu 1933. Da bi ga prisilio da služi u SS birou za okultno, ovaj je pobegao iz Nemačke i doneo sa sobom u Britaniju najopsežnije znanje o okultizmu u nacističkoj partiji.

U Londonu je tokom drugog svetskog rata bio poverljivi savetnik ser Vinstona Čerčila po pitanju uma i motivacija Adolfa Hitlera i vodećih članova nacističke partije.

Posle rata dr Štajn je planirao da ovo svoje znanje javno publikuje i najširoj javnosti pruži saznanja i dokaze kakva je ideologija zapravo vodila nacistiučku partiju nemačke, odnosno njen vrh. Ali tu je odmah naišao na otpor u zapadnim krugovima, pa šta više i od samog Ser Vinstona Čerčila lično, koji je uporno tvrdio da okultizam nacističke partije ne sme ni pod kojim okolnostima biti otkriven javnosti.

Neuspeh ninberškog procesa da prepozna prirodu zla na delu iza spoljašnje fasade nacional-socijalizma ubedio je dr Štajna da mora proći dosta vremena proći pre nego što bude postojalo dovoljno široko čitalaštvo da pojmi rituale posvećenja i postupke crne magije u unutrašnjem jezgru nacističkog vođstva.

Savezničkim tužiteljima na nimberškim suđenjima protiv čovečanstva nedostajala je moralna mašta da pojme apokaliptičku naklonost civilizacije koja se rodila u Nemačkoj između dva svetska rata - civilizacije zasnovane na magičnom pogledu na svet.

Zapad je na najvišem nivou politike doneo odluku da se najgnusniji zločini u istoriji čovečanstva objasne kao posledica mentalnih poremećaja i sistematskog izopačenja instikata.

Smatralo se najkorisnijim da se govori u suvim psihoanalitičkim pojmovima kada se razmatraju motivi zatvaranja miliona ljudskih bića u gasne peći umesto da se otkrije da su takvi postupci bili neodvojiv deo službe zlim silama.

Sa pravom se moramo zapitati koji su bili interesi ovakvog prikrivanja - da li nemogućnost prosečnog čoveka da pojmi ove stvari ili strah vlasti da se upuste u nešto što neće moći objasniti svojim ljudima, ili je ovo prikrivanje i izobličavanje posledica sličnih okultnih aktivnosti u vrhu zapadnog poltičko-ekonomsko-masnosnkog vrha i njegove bojazni da i sam ne bude otkriven.

Zapadna nauka, koja je proizvela atomsku bombu, poricala je i samo postojanje zla i govorila je u pojmovima biheviorizma i relativnosti morala. Religija zapada koja je svela sopstvenog boga na prostog drvodelju iz Nazareta, nije mogla da pojmi ljude koji su obožavali kosmičkog Antihriista i postigli posvećenje u svetove izvan običnih percepcija uz pomoć obreda ritualnog žrtvovanja. Sa druge strane, oni koji su znali - ćutali su jer im je tako više odgovaralo. Mislimo na vođe okultnih loža i tajnih udruženja povezanih sa politikom sile na zapadnoj hemisveri, koji razotkrivanjem satanističke prirode Nacističke partije ne samo da ništa ne bi dobili, nego čak naprotiv - jer ozbiljna javna istraga okultnih obreda i znanja posvećivanja - razotkrila bi spiritualne realnosti koje su i sami brižljivo sakrivali pred očima javnosti.

U vreme rastućeg satanizma u svetu s početka XX veka francuski filozof Rene Geon upozoravao je svet da satanističke - neopaganske grupe (sekte) koje se bave magijskim ritualima mogu postati nesvesna alatka viših sila koje će okomiti neizrecive užase na čovečanstvo: "Lažne mesije koje smo do sada viđali provodili su tek niska čuda, a njihove učenike nije bilo teško preobraziti. Ali ko zna šta nas čeka u budućnosti? Kada posmislite da te lažne mesije nisu bile ništa drugo do više ili manje nesvesne alatke onih koji su ih prizvali, i kada se pomisli o nizu pokušaja napravljenih jedan za drugim u savremeno doba, čovek je prisiljen da zakljiči kako su to bile tek probe, eksperimenti, koji će se obnavljati u različitim oblicima sve dok ne bude postignut uspeh... Ne radi se o tome da smo mi okultisti ili spiritisti dovoljno jaki sami po sebi da izvedemo poduhvat takve prirode. Ali zar nije moguće da se iza takvih pokreta krije nešto daleko opasnije, o čemu njihove dođe ništa ne znaju, jer su i sami nesvesna alatka viših demonskih sila? "

 

Napravimo samo nakratko jednu paralelu sa današnjim stanjem duha:

Koliko satanističkih sekti javno i slobodno zastupa svoje teorije i prikuplja članstvo u svim zemljama sveta, sve u cilju uništavanja postojećih moralnih vrednosti i posrnuća duha čovekovog, sve u slavu Antihrista? Kakva nas tek budućnost čeka?

U Protokolima duh zla nas jasno upozorava kojim metodima se služe njegovi vojnici na svom pohodu ka novom svetskom poretku u kome neće biti mesta za pravdoljubive zemlje kao što je naša i čiste, moralističke i hristolike religije kakva je Pravoslavna.

Tekstovi

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic